06 اسفند 1398
En | 
 عنوانحجم تاریخ ایجاد
فراخوان مزايده در شهر ايوان و ايلام57.01 KBدانلود1397/11/21
فروش تعداد 12 واحد سازماني 24.07 KBدانلود1398/04/02
فراخوان مناقصه 17-98 نوبت اول22.64 KBدانلود1398/07/13
فراخوان اجاره حریم ایلام- نوبت اول24.51 KBدانلود1398/04/02
آگهی فراخوان مشارکت در ساخت نوبت اول مهرماه 9816.04 KBدانلود1398/07/13
آگهي مزايده 6 قطعه زمين با كاربري تجاري و مسكوني در شهر ايلام مرداد 98317.45 KBدانلود1398/05/28
آگهي مزايده 16 قطعه زمين با كاربري تجاري مسكوني - نوبت دوم24.28 KBدانلود1398/04/29
مناقصه10-98 - نوبت دوم25.44 KBدانلود1398/04/02
آگهي مزايده 13 واحد سازماني با كاربري مسكوني13.86 KBدانلود1398/04/29
آگهي فراخوان مناقصه9-98 - نوبت اول25.59 KBدانلود1398/04/02
آگهي فراخوان مناقصه8-98-نوبت دوم25.50 KBدانلود1398/04/02
آگهي فراخوان مناقصه 18-98 نوبت اول25.21 KBدانلود1398/07/20
آگهي فراخوان مناقصه 13-98، نوبت اول22.77 KBدانلود1398/05/28
آگهي فراخوان مناقصه 12-98- نوبت اول26.16 KBدانلود1398/04/29
آگهي فراخوان مناقصه 11-98- نوبت دوم26.03 KBدانلود1398/04/29
آگهي مزايده 12 واحد سازماني با كاربري مسكوني در شهر ايلام مرداد 9887.51 KBدانلود1398/05/28
واگذاری واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر سه جانبه دهلران104.89 KBدانلود1397/11/21