26 مهر 1400
En | 

بررسي ميزان تحقق سياستهاي ابلاغي بخش حمل ونقل از سوي وزارت متبوع

همكاري لازم با معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي و ادارات كل زيرمجموعه آن

برقراري ارتباط با تمامي واحدهاي حمل ونقلي استان به منظور شناخت نواقص و كمبودها

تعامل با صنوف حمل و نقل استاني به منظور شناسايي موانع، كاستي ها و نيازمندي ها، تلاش براي ارتقاي خدمات قابل ارائه و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي مرتبط استاني

پاسخ به استعلام هاي ساير سازمانها در ارتباط با نتايج طرح جامع حمل و نقل استاني

همكاري با واحد حقوقي در خصوص تهيه اسناد مناقصات مرتبط با وظايف اداره هماهنگي حمل و نقل

برگزاري جلسات مشترك با ساير سازمانها و ادارات استاني

حضور در جلسات شوراي ترافيك استان و پيگيري مباحث مرتبط با حمل ونقل

حضور در جلسات ارزيابي طرح ها (معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع)

حضور در جلسات كميته فني شوراي عالي شهرسازي ومعماري

حضور فعال در كميته فني شوراي برنامه ريزي استان در خصوص تصميم گيري طرح هاي جامع و تفصيلي شهري و اطلاع از طرح هاي جامع حمل و نقل شهري و حصول اطمينان از اعمال سياست هاي TOD در جهت مقابله با خودرومحوري و پياده سازي ساير سيايت هاي كه در جلسات مطرح مي گردد.

حضور در جلسات كميته مكانيابي ايستگاه هاي راه آهن و پيگيري موضوعات مربوطه

برگزاري نشست هاي استاني و ملي در خصوص ارائه نتايج طرح جامع حمل و نقل استاني و به طول كلي فعاليت هاي اداره هماهنگي حمل و نقل

هماهنگي و همكاري با نهاد هاي ذيربط درگير در زمينه تدقيق جانمايي بنادر خشك و هاب هاي لجستيكي براساس سند آمايش مراكز لجستيك كشور به منظور حصول نتيجه بهينه

هماهنگي با معاونت حمل و نقل در خصوص دريافت و بررسي طرح هاي توسعه اي محلي سازمان ها و شركت هاي تابعه و وابسته و تصويب و ابلاغ آن ها براساس نتايج طرح جامع حمل و نقل

هماهنگي در مديريت يكپارچه حومه و ورودي شهرها، محورهاي عبوري از نواحي شهري با هدف رواني و ايمني جريان تردد در تعامل با شوراي ترافيك استان.

مشاركت در تهيه طرح جامع و تفصيلي شهرها به ويژه در مورد حريم راه و تامين ايمني نواحي تداخلي بويژه در كمربندي ها و كنارگذرها؛

كمك و همراهي در تهيه گزارش حوادث حمل ونقل در شيوه هاي 4گانه.

همكاري در برگزاري نشست ها و اجلاس كريدورهاي حمل ونقل بين المللي نظير كريدور شمال- جنوب

همكاري در تدقيق درآمدهاي ترانزيتي استان

انجام مطالعات تكميلي در هر يك از زيربخش هاي حمل و نقل در استان ها تحت نظارت معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي

انجام مطالعات طرح جامع حمل و نقل استاني تحت هدايت و راهبري دفتر طرح جامع و مدل هاي حمل و نقل از طريق طي نمودن روند زير:

دريافت شرح خدمات همسان ابلاغي كه توسط معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي تهيه گرديده است؛

برگزاري مناقصه و تعيين مشاور ذيصلاح به منظور انجام مطالعات تحت نظارت معاونت حمل و نقل؛

نظارت بر انجام مطالعات فوق توسط مشاور با هماهنگي و تاييد معاونت حمل و نقل؛

تاييد مراحل پيشرفت انجام مطالعات تحت نظارت معاونت حمل و نقل؛

تصويب مطالعات در مراجع ذيصلاح استاني با حضور نماينده معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي؛

پايش شبكه حمل ونقل استان و شناخت كاستي هاي موجود و اعلام به معاونت حمل ونقل

پايش وضعيت حمل ونقل عمومي و ناوگان حمل ونقل در استان

پايش وضعيت توسعه و اصلاح شبكه هاي حمل و نقل براساس نتايج و خروجي هاي طرح جامع حمل و نقل كشور در هر استان و ارائه گزارش منظم شش ماهه در خصوص روند پيشرفت اجراي نتايج طرح

نظارت بر توسعه حمل ونقل چندوجهي كالا (داخلي و بين المللي) در هر استان

نظارت بر ارتقاء سطح خدمات به مشتريان در كليه مدهاي حمل و نقل (در قالب تشكيل كميته مشتري مداري)

نظارت بر اجراي سند آمايش مراكز لجستيك كشور و پايش وضعيت پيشرفت آن و ارائه گزارش منظم شش ماهه در خصوص وضعيت پيشرفت كار در هر استان.

نظارت بر مطالعات بررسي و تصويب طرح هاي توسعه راهها (طرح هاي حمل ونقلي استاني و شهرستاني)؛

تهيه نقشه هاي شهرستاني مرتبط با مبحث حمل ونقل

تهيه نقشه هاي شهري مبتني بر شبكه حمل ونقل و پايانه ها

تجزيه و تحليل عملكرد فعاليت هاي حمل و نقل (جاده اي، ريلي، درياي، هوايي) در بازه هاي زماني سه ماهه برحسب وجود زيرساخت هاي موجود در استان.

تحليل ارتباط حمل ونقل و اقتصاد استان

تحليل سهم  حمل ونقل از GDP در مقياس استاني

جمع آوري كليه آمارهاي استاني مرتبط با حمل ونقل

به روز رساني مستمر بانكهاي اطلاعاتي مرتبط با حمل و نقل در استان با همكاري سازمانهاي ذيربط

تهيه اطلاعات جامع حمل ونقلي استان در طول سال و تدوين مباحث در قالب يك سالنامه آماري

تهيه اطلاعات جامع از شهرهاي بالاي 100 هزار نفر شامل (نقشه هاي راه ها، راه آهن ،...، اطلاعات مربوط به فرودگاه ها، ترمينال ها، خطوط اتوبوسراني و ...، اطلاعات مربوط به طرح هاي جامع شهري و ... .

حضور در ماموريت هاي مرتبط با بررسي وضعيت حمل و نقلي استان

پيگيري يكپارچگي حمل و نقل و شهرسازي و توجه به رويكرد TOD (توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني) در سطح استان.

پيگيري و نظارت بر جمع آوري مستمر و دوره اي آمار و اطلاعات موردنياز طرح جامع حمل و نقل كشور و استاني تحت هدايت و راهبري دفتر جامع و مدل هاي حمل و نقل.

پيگيري اجراي مصوبات كميسيون ايمني راه هاي كشور شورايعالي فني امور زيربنايي حمل و نقل شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور.

برنام هريزي بازرسي ايمني پروژه هاي در دست ساخت و بهسازي شبكه راه ها

همكاري در فراهم نمودن و تسهيل زمينه هاي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي، تجاري سازي پروژه هاي حمل و نقل، بهره گيري از فرصت توسعه در استان، هماهنگي حداكثري با شركت هاي دانش بنيان، جلب مشاركت مردم و افازيش سهم بيشتر استان از بازار حمل و نقل در سطح كشوري، منطقه اي و بين المللي و پايش مستمر نتايج بدست آمده.

استفاده از قوانين مرتبط براي هر استان با توجه به پتانسيل هاي هر استان

برنامه ريزي آموزش عمومي و تخصصي مديران و كارشناسان در تمامي حوزه هاي حمل ونقل

شناسايي و انعكاس فوري مشكلات حمل و نقل استان از طريق كانال هاي ارتباطي به معاونت حمل و نقل و همكاري در رفع آن ها

همكاري رسانه اي استان ها با حوزه رسانه معاونت حمل و نقل

هماهنگي جهت درج اخبار مهم معاونت و استان در سطح كشوري

ارسال اخبار و فعاليت هاي مهم حمل و نقلي صورت گرفته جهت نشر و اطلاع رساني وسيع از طريق سايت و پايگاه خبري وزارت متبوع

بررسي و احصا مشكلات و موانع فعاليت هاي روان پايانه هاي مرزي، جاده اي، ريلي و بنادر كشور با استفاده از پتانسيل هاي استاني.

همكاري استان هاي بندري در پيشبرد برنامه هاي افزايش حمل بار بنادر از طريق ريل؛

كسب آشنايي با مفاهيم مربوط به لجستيك و توسعه صنايع در بنادر در راستاي فعال سازي و شكل گيري مراكز لجستيك بين المللي در بنادر؛

پايش و كنترل وضعيت روابط با كشورهاي همسايه و ارائه مستمر گزارش اقدامات و اطلاعات به معاونت حمل ونقل؛

همكاري با معاونت حمل و نقل و ساير بخش ها و دستگاه هاي ذيربط ملي و استاني در امر نظارت بر توسعه و رفع موانع بهره برداري از پايانه مرزي.

مهندس سعید مامی

رئیس اداره هماهنگی حمل و نقل استان ایلام 

لیسانس مهندسی عمران

فوق لیسانس عمران گرایش مدیریت و مهندسی ساخت

سوابق شغلی:

  • رئیس اداره پیمان رسیدگی
  • مشاور مدیر کل
  • رابط دبیرخانه نوآوران مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن
  • عضو شواری فنی، کمیته فنی، کمیته فنی بازرگانی، کمیسیون ماده ۱۲ اداره کل
  • عضو شواری مرکزی بسیج مهندسین
  • عضو کمیته استاندار سازی مصالح

 

 

سبحان علی اکبری کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل دریافت رزومه

 

مریم گیلانی کارشناس حمل و نقل

   راهنماي استفاده از اطلاعات ترددشماري

1-  اطلاعات ترددشماري از سال 1374 به صورت شمارش بصري برداشت شده است. از سال 1381 آمار ترددشماري به صورت مكانيزه از سيستم حلقه القايي دفني در جاده‌ها برداشت شده است. از سال 1389 اطلاعات ترددشمارها به صورت برخط در سامانه ترددشماري برداشت و گزارش شده و در نهايت از سال 1389 تا امروز در پايان هر ماه اطلاعات آفلاين هر محور ترددشماري به صورت روزانه و ساعتي بر روي سايت قرار گرفته است.

2-  منظور از هر محور ترددشماري كه با يك كد شش رقمي مشخص مي­شود يك جهت رفت يا برگشت است به عنوان مثال آزادراه تهران – قم (نعلبندان).

3-  منظور از كلاس 1 در اطلاعات سواري و وانت، كلاس 2 كاميونت و كاميونهاي كوچك و ميني بوس، كلاس 3 كاميونهاي معمولي كمتر از 10 متر و سه محوره­ها، كلاس 4 اتوبوس، كلاس 5 تريلرها و باربرهاي بالاتر از سه محور مي­باشد.

4-  متوسط سرعت تردد بر اساس سرعت برداشت شده همه انواع وسايل نقليه برداشت شده است.

5-  منظور از تخلف فاصله عدم رعايت فاصله زماني حداقل 2 ثانيه با خودروي قبلي بر اساس سرعت وسيله نقليه مي­باشد.

6-  منظور از تخلف سرعت مجاز، تعداد وسايل نقليه­اي در يك بازه زماني در محور است كه در آن محور سرعتي بالاتر از سرعت مجاز داشته‌اند.- طلاعات ترددشماري از سال 1374 به صورت شمارش بصري برداشت شده است. از سال 1381 آمار ترددشماري به صورت مكانيزه از سيستم حلقه القايي دفني در جاده­ها برداشت شده است. از سال 1389 اطلاعات ترددشمارها به صورت برخط در سامانه ترددشماري برداشت و گزارش شده و در نهايت از سال 1389 تا امروز در پايان هر ماه اطلاعات آفلاين هر محور ترددشماري به صورت روزانه و ساعتي بر روي سايت قرار گرفته است.

بر اساس قرارداد اطلاعات ترددشماري بايد دقتي در حد 95% داشته باشند، اما با توجه به مشكلات احتمالي به طور متوسط دقتي حدود 90% از كل اطلاعات برآورد شده مورد انتظار است، به طور كلي سازمان راهداري اطلاعات برداشت شده را در اين صفحه به طور مستقيم و بدون ويرايش منتشر مي­كند و راستي آزمايي و تحليل داده­ها و حذف داده­هاي احتمالاً ناصحيح بر عهده پژوهشگران محترم مي­باشد. 

برای دریافت اطلاعات تردد شماری کلیک کنید

You must configure this module first via "Module Configuration"