26 مهر 1400
En | 

در تاریخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازی با رای مجلس شورای اسلامی وسپس تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابری و مسكن وشهرسازی تشكیل ومقرر گردید همه امكانات ،تعهدات،اعتبارات،نیروی انسانی واموال منقول وغیر منقول دو وزارتخانه یاد شده به وزارت راه وشهرسازی منتقل گردد.

اداره كل راه وشهرسازي استان ايلام  بعنوان يكي از دستگاههاي  اجرايي استان وظيفه اصلي توسعه زير ساختها در حوزه هاي مديريت مسكن و ساختمان ، املاك وحقوقي ،ساخت وتوسعه راهها، فني و اجرايي،معماري و شهرسازي فعاليت مي نمايد.
اداره كل راه وشهرسازي ايلام با تدوين برنامه هاي بلند مدت  پنج ساله وكوتاه مدت يكساله و ميان مدت سه ساله وبا افق چشم انداز بيست ساله با بكارگيري مديران ونيروهاي كارآمد ومجرب و امكانات و تجهيزات بروز در مسير تحقق اهداف آرماني مورد نظر برحسب شرح وظايف محوله همواره يكي از دستگاههاي برتر و حائز رتبه عالي دراستان مي باشد و الزامات استانداردهاي تعالي سازماني ومديريت كيفيت را در دستوركار خود قرار داده است و دراين زمينه همواره نتايج مطلوبي كسب نموده است.