26 مهر 1400
En | 

انتقادات و پیشنهادات

در این بخش می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد وزارت راه و شهرسازی و سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه آن را ثبت نمایید و به اطلاع مدیران مربوطه برسانید.

توصیه می شود تا قبل از ثبت انتقاد یا پیشنهاد خود ابتدا لیست خدمات تمامی حوزه ها را بررسی نمایید و در صورتی که عنوان خدمت مناسب تری را در لیست خدمات یافتید، درخواست خود را در آن بخش ثبت نمایید.